اجرایی دهنه با ریل کلاسیک (بدون آهنکشی) ویکتوری

با دستگیره های کریستالی سایان –
کارمهندس حسین پور ۴راه استانبول