• دهنه اتوماتیک موتوردانکر با فرم درب اتومات ۴لت سفید
  • کارفرما: حاج آقا مجلسی
  • محل پروژه: مشیریه