دهنه نیمه اتوماتیک ویکتوری با فرم سفید و دهنه دستی با ریل ویکتوری

پروژه آوا، کهریزک

کار جناب آقای مهندس فاضلی