• کابین دوش با فرم اختصاصی رنگ مشکی ویکتوری
    کارفرما: مهندس سعیدصادقی
  • محل پروژه: یوسف آباد