• کابین دوش شیشه ای با ریل و فرم اختصاصی دودرب بازشو
  • کارفرما: آقای موحدی
  • محل پروژه: تهرانپارس